НПАОП 92.0-1.01-09 Правила охорони праці для працівників театрів і концертних залів

Опис курсу навчання:
НПАОП 92.0-1.01-09 Правила охорони праці для працівників театрів і концертних залів.
Правила охорони праці для працівників театрів і концертних залів (далі — Правила) поширюються на заклади, установи, організації театрів і концертних залів (далі — заклади культури), які експлуатуються, будуються, проектуються незалежно від форм власності й відомчого підпорядкування.
Правила обов’язкові для виконання посадовими особами та іншими працівниками в межах покладених на них завдань та функціональних обов’язків.
Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників проводяться згідно з Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511, НПАОП 0.00-4.12-05 (далі — НПАОП 0.00-4.12-05).
В закладах культури створюються служби охорони праці згідно з Типовим положенням про службу охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 № 255, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2004 за № 1526/10125, НПАОП 0.00-4.21-04 (далі — НПАОП 0.00-4.21-04).
Нещасні випадки в закладах культури розслідуються відповідно до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1112 (НПАОП 0.00-6.02-04).
В закладах культури слід дотримуватись єдиного порядку організації та проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, на роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ від 21.05.2007 № 246, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за № 846/14113.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила охорони праці для працівників театрів і концертних залів.