ДБН В.2.5-67:2013 ОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЯ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ

Опис курсу навчання:
ДБН В.2.5-67:2013 ОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЯ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ
При розробленні цих Норм враховано положення Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату.
При розробленні додатків до цих Норм опрацьовано європейські стандарти та Постанови з економії енергії.
Зокрема, при розробленні додатка Б використано Energy Saving Ordinance EnEV 2009 (Постанова з економії енергії EnEV 2009) [6] та EN ISO 12241:2008 Thermal insulation for building equipment and industrial installations - Calculation rules (Теплоізоляція устаткування будівель та технічних систем. Правила розрахунку) [7];
додатка Г та додатка Л - EN 12828:2012, Heating systems in buildings - Design for water-based heating systems (Системи опалення будівель. Проектування систем водяного опалення) [8];
додатка Б - EN 14336:2004, Heating systems in buildings - Installation and commissioning of wa¬ter-based heating systems (Системи опалення будівель. Монтаж та налагодження систем водяного опалення) [11];
додатка Н - DIN EN 12831 Bbl 1:2008 Heating systems in buildings - Method for calculation of the design heat load - National Annex NA (Системи опалення будівель. Метод розрахунку теплового навантаження. Національний додаток NA) [14];
додатка П - EN 15459:2007, Energy performance of buildings - Economic evaluation procedure for energy systems in buildings (Енергоефективність будівель. Оцінювання економічних показників систем енергоспоживання будівель) [12];
додатка Я - EN 13053:2006, Ventilation for buildings - Air handling units - Rating and performance for units, components and sections (Вентиляція будівель. Блоки обробки повітря. Номінальні та робочі характеристики складових частин і секцій) [10].
Для визначення обов’язковості виконання вимог цих Норм використані слова "повинно", "слід". Слова "як правило" означають, що дана вимога є переважаючою, а відступ від неї повинен бути обґрунтованим. Слово "рекомендується" означає, що дане рішення є одним із кращих, але не обов’язковим для виконання. Слово "допускається" означає, що дане рішення застосовують як виняток, наприклад, унаслідок обмеженої можливості застосування інших рішень
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
ДБН В.2.5-67:2013 ОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЯ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ