НПАОП 01.50-1.04-98 Правила охорони праці для господарств звірівництва

Опис курсу навчання:
НПАОП 01.50-1.04-98 Правила охорони праці для господарств звірівництва.
Правила охорони праці для господарств звірівництва (далі - Правила) встановлюють основні вимоги з охорони праці, обов'язкові для виконання всіма працівниками при проектуванні, будівництві, монтажу, реконструкції, технічному переоснащенні та виконанні технологічних процесів у господарствах звірівництва (далі - господарства). З введенням у дію цих Правил вважати такими, що не діють на території України Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в звірівницьких господарствах споживчої кооперації (НАОП 7.1.20-1.09-70) та Правила техніки безпеки в звірівницьких господарствах (НАОП 2.1.20-1.04-70). Для забезпечення охорони праці у господарствах необхідно також керуватися стандартами, будівельними нормами і правилами, Правилами улаштуванняелектроустановок, міжгалузевими правилами охорони праці, нормами технологічного проектування та іншими нормативними актами, що регламентують вимоги з охорони праці.
Організація управління охороною праці у господарствах повинна здій-снюватись у відповідності з Законами України “Про охорону праці”, “Про пожежну безпеку”, “Про забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя населення” і чинними типовими положеннями про службу охорони праці і службу пожежної безпеки. Виробничі, підсобні і допоміжні приміщення, обладнання, транспортні засоби, технологічні процеси повинні відповідати вимогам, що забезпечують безпечні і нешкідливіумови праці. Ці вимоги включають безпечність використання території, будівель і споруд, виробничих, підсобних і допоміжних приміщень, безпечну експлуатацію обладнання і механізмів, організацію технологічних процесів, захист працівників від впливу шкідливих і небезпечних виробничих чинників, утримання виробничих приміщень і робочих місць відповідно до санітарно-гігієнічних норм і правил.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила охорони праці для господарств звірівництва.