НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства

Опис курсу навчання:
НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.
Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства (далі - Типове положення) поширюється на підприємства, установи, організації (далі - підприємства) будь-якої форми власності та виду діяльності.
Типове положення визначає основні завдання, права та організацію діяльності Комісії з питань охорони праці підприємства (далі - Комісія), яка може бути створена за рішенням трудового колективу відповідно до статті 16 Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ).
Комісія є постійно діючим консультативно-дорадчим органом. Метою створення Комісії на підприємстві є забезпечення пропорційної участі працівників у вирішенні будь-яких питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.
Рішення про доцільність створення Комісії, її кількісний та персональний склад приймається трудовим колективом на загальних зборах (конференції) за поданням роботодавця і професійної спілки.
На підставі цього Типового положення за участі представників кожної сторони розробляється Положення про комісію з питань охорони праці підприємства, яке затверджується ухвалою загальних зборів (конференції) трудового колективу.
Комісія формується на засадах рівного представництва осіб від роботодавця (спеціалісти з безпеки, гігієни праці та інших служб підприємства) та професійної спілки, а у разі її відсутності - уповноважених найманими працівниками осіб.
Комісія у своїй діяльності керується Кодексом законів про працю України ( 322-08 ), Законами України "Про охорону праці" ( 2694-12 ), "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ), нормативно-правовими актами з охорони праці та цим Типовим положенням.
Комісія діє на принципах взаємної поваги, довіри, рівноправності, відповідальності сторін за виконання ухвалених рішень і досягнутих домовленостей та обов'язкового додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.