НПАОП 23.2-3.26-13 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтопереробної промисловості

Опис курсу навчання:
НПАОП 23.2-3.26-13 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтопереробної промисловості.
Ці Норми поширюються на всіх суб'єктів господарювання незалеж¬но від форм власності та організаційно-правових форм, виробнича діяльність яких пов'язана з виробництвом продуктів нафтоперероблення.
Ці Норми є обов'язковими для роботодавців та працівників, які за¬йняті виробництвом продуктів нафтоперероблення, що включає виробництво моторних палив, дистилятів, мастильних олив та консистентних мастил з на¬фти, продуктів для нафтохімічної промисловості та інших нафтопродуктів.
Ці Норми розроблено для професій працівників, зайнятих виробниц¬твом продуктів нафтоперероблення, відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року N 327 (далі - Код згідно з ДК 003:2010).
Ці Норми визначають види і строки носіння (використання) спеціа¬льного одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), необхідних для виконання виробничого процесу працівниками, які зайняті виробництвом продуктів нафтоперероблення.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила безпеки при виробництві олії методом пресування та екстракції.