НПАОП 90.00-1.05-00 Правила охорони праці під час збирання, вивезення та знешкодження побутових відходів

Опис курсу навчання:
НПАОП 90.00-1.05-00 Правила охорони праці під час збирання, вивезення та знешкодження побутових відходів.
Цi Правила поширюються на працiвникiв пiдриемств, установ та ор­ганiзацiй , що займаються збиранням, вивезенням та знешкодженням по­бутових вiдходiв на територiУ УкраУни, незалежно форм власностi та пiдпорядкування.
Правила встановлюють вимоги безпеки, гiгiени працi i виробничого середовища до технологiчних процесiв збирання, вивезення i знешкод­ження побутових вiдходiв.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила охорони праці під час збирання, вивезення та знешкодження побутових відходів.